Vervolg
Verkiezingsprogramma

Vervolg

Onderwijs, wonen, cultuur, dienstverlening, werk en economie.

 

 

8. Onderwijs

Ieder kind verdient een fijne jeugd, een veilig thuis en een goede school. Op school maak je vrienden, word je uitgedaagd om te ontdekken wie je bent en word je in staat gesteld om je dromen waar te maken. We doen er in onze gemeente alles aan om leerachterstanden en laaggeletterdheid tegen te gaan en de kansengelijkheid te bevorderen. Natuurlijk zijn de scholen verantwoordelijk voor de inhoud van het lespakket, maar dat betekent niet dat we als gemeente aan de zijlijn toe gaan kijken en ons alleen met de huisvesting bemoeien. We helpen scholen om zich te ontwikkelen tot sociale ontmoetingsplaatsen, bieden kinderen met leerachterstanden extra steun, bevorderen de diversiteit en bestrijden de kansenongelijkheid met gericht beleid.

Onze keuzes:

 • We blijven extra investeren in onze voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en voorkomen dat peuters en kleuters uit kwetsbare gezinnen met een achterstand aan hun schoolcarrière beginnen.
 • Om ongelijkheid te bestrijden investeren we extra in scholen die veel leerlingen met een leerachterstand en/ of veel kinderen uit gezinnen met lage inkomens hebben.
 • We werken intensief samen met de bibliotheek en ondersteunen hen financieel bij het realiseren van de aanpak van laaggeletterdheid. We zorgen dat het al gerealiseerde Taalhuis door kan blijven gaan.
 • We zetten een buddytraject met taalcoaches op om laaggeletterde ouders en hun kinderen intensief met lezen te ondersteunen.
 • We zorgen dat de lijntjes tussen de jeugdzorg, jeugdhulpverlening en de scholen kort zijn en regelen de jeugdhulp waar mogelijk intern op school.
 • Overgewicht onder kinderen pakken we aan. We betrekken scholen, kinderopvangorganisaties, sportverenigingen, huisartsen en jeugdgezondheidszorg bij het stimuleren van een gezonde levensstijl.
 • In de scholen en kantines van sportverenigingen zorgen we ervoor dat alleen gezonde voeding aanwezig is en er een zero-tolerance geldt voor het gebruik van prestatie verhogende middelen, alcohol, roken en drugs.
 • Kinderen uit alle kernen moeten veilig naar school kunnen. Bij de realisatie van alle kindcentra in Midden-Groningen is aandacht besteed aan een veilige schoolzone en dat blijft van belang.
 • We willen dat elk kind een startkwalificatie kan behalen. Zonder startkwalificatie is het vinden van een goede en zekere baan heel lastig. Om te voorkomen, dat jongeren in onze gemeente zonder startkwalificatie de arbeidsmarkt op gaan, werken we intensief samen met de middelbare scholen en mbo-instellingen.
 • In samenwerking met het onderwijs gaan we voortijdig schoolverlaten tegen. Vroegtijdige schoolverlaters verliezen we niet uit het oog, treden we actief tegemoet en begeleiden we weer terug naar school, een vervolgopleiding of werk.
 • Jongeren uit het praktijk- en speciaalonderwijs laten we niet in de steek en begeleiden we naar vervolgonderwijs of naar werk. Juist voor leerlingen op het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs die vroeger in Wajong terecht zouden komen, kan een individueel plan helpen om zekerheid te bieden. We maken dit plan voordat leerlingen 18 jaar worden.
 • We investeren in werk-leergangen, zodat ook jongeren, die zich niet thuis voelen in de schoolbanken, een goede opleiding kunnen afronden.
 • Er is in onze regio een schreeuwende behoefte aan vakmensen als loodgieters, elektriciens en lassers. Daarom stimuleren we het vakonderwijs, met vestigingen in onze gemeente . Hiervoor werken we samen met het lokale en regionale bedrijfsleven.

 

Delen...

Ongelijkheid

Om ongelijkheid te bestrijden investeren we extra in scholen die veel leerlingen met een leerachterstand en/ of veel kinderen uit gezinnen met lage inkomens hebben.

VVE

We blijven extra investeren in onze voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en voorkomen dat peuters en kleuters uit kwetsbare gezinnen met een achterstand aan hun schoolcarrière beginnen.

9. Wonen

De woningmarkt staat onder druk. Dat geldt ook voor de woningmarkt in onze gemeente. Er is sinds kort een grote vraag naar huur- en koopwoningen in alle dorpen. De prijzen voor koopwoningen stijgen tot ongekende hoogte. Voor veel mensen wordt het steeds lastiger om een woning te vinden die past bij hun budget. Jongeren en starters op de woningmarkt zijn hier extra de dupe van. Ook wordt het steeds lastiger om passende huisvesting te vinden voor mensen, die urgent woningzoekend zijn zoals statushouders en andere doelgroepen. In veel wijken en dorpen is een deel van de sociale en particuliere voorraad verouderd en is er sprake van achterstallig onderhoud en hoge energielasten. In de gemeente staan best wel veel verpauperde panden, wat ten koste gaat van de leefbaarheid in de dorpen en wijken.

Onze keuzes:

 • We streven naar voldoende betaalbare huur- en koopwoningen in alle dorpen en wijken en onderzoeken welke maatregelen we kunnen nemen, binnen de grenzen van de wet om op die betaalbaarheid te sturen, zoals b.v. het invoeren van de zelfbewoningsplicht, het voeren van een actief grondprijsbeleid of het invoeren van erfpacht.
 • We willen koopwoningen bouwen in alle prijsklassen. Dat gaan we doen op grotere locaties zoals Vosholen en op vrijkomende (school)locaties binnen in alle dorpen en wijken van de gemeente. Wij vinden het belangrijk om eerst de vrijkomende locaties te benutten, en dan pas te kijken of we ook elders in een dorp of wijk grootschalig moeten uitbreiden.
 • Waar mogelijk stimuleren we dat leegstaande winkelpanden en niet meer in bedrijf zijnde boerderijen een woonfunctie krijgen in.
 • We vinden dat er ook nieuwe sociale huurwoningen moeten worden gebouwd: ter vervanging van bestaande verouderde woningen maar ook in een nieuwe wijk als Vosholen 2 moet er plek zijn voor sociale woningbouw.
 • Ook bieden we ruimte voor nieuwe woonvormen, zoals hoven voor ouderen, flexwoningen voor mensen die snel tijdelijk huisvesting nodig hebben en “tinyhouses”.
 • We stimuleren het levensloopbestendig maken van bestaande en nieuwe woningen.
 • We ronden de wijkvernieuwing in Gorecht West af en starten met wijkvernieuwing In Noorderpark en Spoorstraat- Kieldiep. Bij de wijkvernieuwing gaat het niet alleen om het aanpakken van de woningen, de openbare ruimte en het verkeer, maar ook om de sociale voorzieningen in de wijk, investeren in onderwijs en jeugd , het verbeteren van de veiligheid en het ondersteunen van kwetsbare groepen en het verbeteren van de veiligheid .
 • Wij willen doorpakken met de aanpak van verpauperde panden en het tegengaan van illegale kamerverhuur en het vragen van te hoge huurprijzen. Spoedzoekers, mensen in de knel en arbeidsmigranten zijn hiervan vaak de dupe. We willen een meldpunt voor kamerverhuur en aanpak van slechte huisvesting van arbeidsmigranten.
 • We willen met behulp van de gelden uit het landelijk Volkshuisvestingsfonds fors investeren in het verduurzamen van m.n. goedkope koopwoningen en huurwoningen. Hierdoor kunnen de energielasten omlaag.

Delen...

Betaalbare huur

Het realiseren van betaalbare huur- en koopwoningen is één van de speerpunten van ons programma.

10. Cultuur

Inwoners van Midden-Groningen, jong en oud, kunnen gebruik maken van veel gesubsidieerde en niet gesubsidieerde culturele voorzieningen: bibliotheken, Kielzog theater en muziekschool, de kunstwerkplaats, dansscholen, een bioscoop, de Fraeylemaborg, veel kleine musea en er zijn veel kleine festivals. Vrijwilligers zijn onmisbaar bij het in standhouden van onze voorzieningen.
Ondanks de slechte financiële positie van de gemeente is het in de afgelopen jaren gelukt het culturele aanbod op peil te houden. En er is via het Nationaal Programma Groningen extra geld beschikbaar om meer in te zetten op cultuur voor jeugd en jongeren. En we zien dat cultuur ook een belangrijke bijdrage levert aan het toerisme.

Onze keuzes:

 • Iedereen moet mee kunnen doen, ook als je minder geld hebt. Daarom willen we financiële drempels om mee te doen wegnemen door blijvend deel te nemen aan het Jeugdcultuurfonds en Meedoenfonds.
 • We willen extra aandacht voor cultuur in het ouderenbeleid en het sociaal beleid.
 • We werken het cultuuraanbod voor de jeugd verder uit. Jongeren krijgen de kans zelf aan de slag te gaan en er komt meer cultuuraanbod op de scholen.
 • We willen dat in alle dorpen en wijken culturele activiteiten kunnen worden georganiseerd. Het leefbaarheidsfonds geeft de mogelijkheid deze activiteiten financieel te ondersteunen.
 • We willen niet gesubsidieerde instellingen ondersteunen bij het versterken van de organisatiekracht (bestuurlijke vernieuwing, werven en ondersteunen vrijwilligers).
 • We willen cultuur als pijler van toerisme en recreatie verder versterken en de marketing verder ontwikkelen.
 • We blijven eigenaren van monumenten ondersteunen in het behoud van het mooie erfgoed wat onze gemeente rijk is.

 

11. Dienstverlening

Onze inwoners hebben recht op een goede dienstverlening door de gemeente of het nu gaat om het afhalen van een paspoort, het aanvragen van een vergunning of subsidie, een uitkering of het betalen van de geleverde goederen en diensten. Daarnaast is goede communicatie met onze inwoners van groot belang.

Onze keuzes:

 • Termijnen van afhandeling van vergunningen en uitkeringen moeten worden nagekomen. Iedereen die een vraag stelt aan de gemeente moet binnen de gestelde termijn een antwoord krijgen en niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd.
 • Digitale dienstverlening is prima, maar het mag er niet toe leiden dat burgers, die niet digitaal vaardig zijn of over onvoldoende financiële middelen beschikken om de nieuwste mobiele telefoon of pc aan te schaffen, op achterstand komen. Er moet altijd een alternatief ter beschikking staan en mensen moeten waar nodig ondersteund worden bij hun (aan)vragen.
 • Veel gemeentelijke informatie wordt verstrekt via de website en regiokrant. We zien dat in veel dorpen de lokale nieuwsvoorziening verdwijnt en er een tekort aan bezorgers is waardoor kranten niet altijd bezorgd worden. Wij willen hier extra op in zetten door te onderzoeken op welke wijze we de informatievoorziening in en over de dorpen kunnen verbeteren en hiervoor een extra budget ter beschikking te stellen.
 • De gemeente moet zijn rekeningen op tijd betalen. We zijn daarin een betrouwbare partij.

 

Delen...

Dienstverlening

Digitale dienstverlening is prima, maar het mag er niet toe leiden dat burgers die niet digitaal vaardig zijn of over onvoldoende financiële middelen beschikken om de nieuwste mobiele telefoon of pc aan te schaffen op achterstand komen. Er moet altijd een alternatief ter beschikking staan en mensen moeten waar nodig ondersteund worden bij hun (aan)vragen.

12. Werk en economie

Met ruim 22.500 arbeidsplaatsen telt Midden- Groningen, na de stad Groningen, de meeste arbeidsplaatsen. Van oudsher kent de gemeente, naast een sterke industrie en scheepsbouw, ook veel werk in de agrarische sector en de logistiek. En er liggen kansen in de sectoren toerisme en recreatie.
De lokale economie staat er redelijk voor. Veel bedrijven willen uitbreiden of verplaatsen en er is een toenemende belangstelling van bedrijven die zich in Midden-Groningen of de regio willen vestigen. De energietransitie biedt nieuwe kansen voor werkgelegenheid en verduurzaming van onze bedrijven. De werkloosheid ligt iets boven het landelijke gemiddelde. In de verschillende kernen is de detailhandel gemiddeld op een redelijk niveau.
De gevolgen van corona zijn nog niet goed te overzien. Op de korte termijn lijkt het mee te vallen, maar we zien dat sommige sectoren, zoals horeca en bepaalde winkels, het zwaar hebben. Ook veel ZZP’ers hebben het zwaar.

Onze keuzes:

 • We blijven inzetten op een samenleving waarbij iedereen die kan werken, de kans krijgt zijn talent te benutten om mee te doen.
 • We monitoren de gevolgen van corona en zullen waar nodig onderzoeken hoe we extra steun kunnen bieden.
 • Uitbreiden van bedrijfsterreinen , waarbij we samen met omliggende gemeentes een strategie willen bepalen. Bij vestiging van nieuwe bedrijven is het belangrijk dat ze veel arbeidsplaatsen opleveren die kansen bieden voor de regio, zeker als het gaat om bedrijven die veel ruimte vragen.
 • We gaan verouderde bedrijfsterreinen herstructureren waar nodig.
 • We willen een betere inpassing kleinschalige bedrijven in het lint van de dorpen.
 • We faciliteren innovatie en circulaire economie in samenwerking met bedrijven, Hanzehogeschool en universiteit.
 • We realiseren nieuwe vormen van praktijk- en beroepsonderwijs in de nabijheid van bedrijven binnen de gemeente.
 • We ontwikkelen samen met landbouwers een strategie voor duurzame landbouw binnen de gemeente.
 • We stimuleren nieuwe werkgelegenheid in sectoren recreatie, toerisme en energie.
 • We werken samen met ondernemers aan goed vestigingsklimaat van detailhandel en het versterken van bestaande centra.

 

Terug naar boven

 

Delen...

Werk

We blijven inzetten op een samenleving waarbij iedereen die kan werken, de kans krijgt zijn talent te benutten om mee te doen.

Innovatie en circulair

We faciliteren innovatie en circulaire economie in samenwerking met bedrijven, Hanzehogeschool en Universiteit.

Deel dit

Waar ben je naar op zoek?